rioni

რიონი FM 105.5

,

რადიომაუწყებლობის სიხშირე – FM 105.5 . მაუწყებლობის არეალი – ქალაქი ქუთაისი, იმერეთის ძირითადი ნაწილი, გურიის და სამეგრელოს ნაწილი. პოტენციური აუდიტორია 500 000 კაცი