farvana

ფარვანა

,

პოტენციური აუდიტორია 40 000 კაცი. მაუწყებლობს ნაწილობრივ სომხურ ენაზე     ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. (მაუწყებლობის ენა:  ქართული და სომხური)